sponsor og event foreningnen logo
Tilbake
Årets B2C event

Fix the Food

Nobels Fredssenter

Prosjektperiode

Prosjekt start: 24 sep 21
Prosjekt slutt: 25 sep 21

Deles med

Designit

Kontaktinformasjon

Kim Reksten Gronneberg

98299909 / krg@nobelpeacecenter.org

Beskriv resultat og effekt, kvalitativt og kvantitativt

I en egen takkemail til Nobels Fredssenter uttrykte WFPs direktør David Beasley det slik  
 
It has been a real pleasure to work with the Nobel Peace Center on the Exploring the Nobel Peace Prize 2020 dialogues. Thanks to our partnership, the Norwegian Nobel Committee’s recognition of the need to break the vicious cycle of hunger and conflict has resonated more powerfully around the world.” 
 
Det ble produsert innhold både før, under og etter arrangementet som i sosiale medier har nådd ut til 3,8 millioner mennesker internasjonalt.  
  
Konferansen: 
  • Over 6 300 personer har sett konferansen. 
 
  • Over halvparten av deltakerne gir konferansen høyeste score og over 80 % vil anbefale det til andre. Veldig mange svarer også at innholdet ga ny innsikt og forståelse.   
 
  • Tilbakemeldingene er meget gode: 75 % er godt fornøyde med arrangementet. Fix the Food har dermed bidratt til å styrke NFS omdømme som arrangør av store, digitale eventer  
 
  • Nivået på talerne var svært bra. Hele fire fredsprisvinnere takket ja til å delta, sammen med EAT, Norad, UNGC og Utviklingsministeren. Fix the Food bidro til å styrke NFS som samfunnsaktør.   
 
Festivalen: 

70 000 mennesker fikk med seg festivalen utenfor Nobels Fredssenter.

  • Samtlige utstillere og foredragsholdere som svarte på en spørreundersøkelse etter festivalen kunne tenke seg å delta på noe lignende igjen, og tilbakemeldingene var utelukkende positive.  
 
  • 57 % ga festivalen høyeste rating og 43 % ga nest høyeste rating. 

Begrunn valg av sponsor, sponsorobjekt, event og/eller prosjekt/kandidat

Arrangementet var et ledd i strategien «Exploring the Nobel Peace Prize» - en ny måte å jobbe på for Nobels Fredssenter. For første gang aktualiserte vi den gjeldende fredsprisvinneren gjennom et helt år med utstilling, flere arrangementer, skoleopplegg og digital formidling. 
 
Nobels Fredssenter har også tidligere gjort konferanser av samme omfang, men da ikke nødvendigvis knyttet opp mot den aktuelle fredsprisen. Disse konferansene har også vært lukket og for et begrenset publikum.  
 
Denne gangen tok vi et aktivt valg om å ha en todeling av arrangementet; en konferanse hvor eksperter kunne samles, og en festival for å gjøre tematikken interessant for kvinnen og mannen i gata.  
 
Vi vet at matfestivaler er populært og ønsket å gi noe tilbake til Oslos befolkning, med utgangspunkt i vår sentrale lokasjon. Her var det en viktig balansegang mellom å tilby noe underholdende som skulle være verdifullt å bruke helgen sin på, samtidig som vi ville at publikum skulle lære mer om bakgrunnen for fredsprisen,arbeidet til WFP og bærekraftig mat. Derfor ble hver aktørene på matfestivalen nøye rekruttert og linket opp mot tematikken. WFP hadde også en egen stand der de informerte om sitt arbeid. 

Beskriv sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

Exploring the Nobel Peace Prize 2020 var Nobels Fredssenters måte å belyse fredsprisen til Verdens matvareprogram (WFP). Gjennom en arrangementsserie, en internasjonal fredskonferanse og en stor, annerledes matfestival belyste vi sammenhengene mellom matsikkerhet, bærekraftige matsystemer og fred, samt feiret WFP. Alt tilgjengelig og gratis for publikum. Fix the Food - den avsluttende konferansen og festivalen (24. + 25. september, 2020) er det største internasjonale arrangementet noensinne ved Nobels Fredssenter.   
 
Konferansen foregikk samme uke som FNs toppmøte om matsystemer, og var delt i tre hovedsesjoner. Hele fire fredsprisvinnere var med i programmet, sammen med 17 andre talere fra 4 kontinenter med norske representanter som utviklingsminister Dag Inge Ulstein og EATs Gunhild Stordalen.  
 
Konferansen ble gjennomført som et hybrid-arrangement, med 7 talere til stede i Oslo, et fysisk publikum på 60 og et digitalt live publikum på mer enn 6 000 i 45 land.  
 
For å nå bredt ut og engasjere Oslos befolkning, arrangerte vi en annerledes matfestival utenfor Nobels Fredssenter. I et år hvor selv matfestival-giganten Matstreif kansellerte, gikk vi mot strømmen, sjanset og skapte en folkefest utenfor Nobels Fredssenter.  
 
Suksessen skyldtes i stor grad at vi henvendte oss til en rekke ulike aktører og inviterte til samarbeid. Til slutt endte vi opp med 27 utstillere på festivalområdet og 22 foredrag fra en egen festivalscene utendørs. Alle hadde til felles at de på en eller annen måte var involvert i bærekraftig matproduksjon, og på den måten representerte en norsk knagg for tematikken rundt årets fredsprisvinner.   
 
Alle aktører fikk i oppdrag å fylle ut setningen «Because food can...» Dette ble synliggjort med plakater og i sosiale medier i forkant – for at hver aktør kunne knyttes opp mot fredsprisvinnertematikken.  
  
Nobels Fredssenter breddet seg veldig ut disse dagene med et stort festivaltelt, fine utstillertelt, spiseområder og profilerte pallemøbler på begge sider av trikkesporene. 

Beskriv hoved- og delmålsetting for sponsoratet/eventet/prosjektet/kandidaten

  • Skape engasjement for verdien av gode internasjonale matsystemer, en tematikk som kan være vanskelig å forstå og relatere seg til 

  • Skape større forståelse for hva bærekraftige matsystemer er, og hvordan hver og en av oss kan spille en rolle ved å ta bevisste valg 

  • Konferansen skulle tilby en arena for relevante fredsprisvinnere, politikere, forskere, næringsliv og organisasjoner til å samtale om statusen for internasjonale matsystemer – i konteksten av FNs toppmøte som foregikk samtidig. 

Annen relevant informasjon

Det ble lagt svært stor vekt på det visuelle og historiefortellingsaspektet rundt arrangementet. Dette arbeidet gjorde Nobels Fredssenter sammen med designfirmaet Designit. Det ble utviklet en egen visuell profil som ble tatt i bruk før, under og etter arrangementet. Kommunikasjonen med gjestene på arrangementet ble viet stor oppmerksomhet og den fysiske utformingen av festivalområdet var godt ivaretatt med europaller som et sentralt element i festivalmøbleringen – et nikk til hvor viktig rolle de spiller i internasjonal mattransport. Dette var svært viktig for totalopplevelsen for besøkende/deltagere. Samarbeidet med store partnere som Yara, BAMA, Atea, Norad og NMBU – partnere som har et ekte engasjement for tematikken - økte rekkevidden på de vi nådde ut til. I tillegg bidro de med å realisere arrangementet økonomisk, og ikke minst bidro de med relevant og troverdig innhold (sitat fra Yara og andre). Samarbeid med små partnere med levende engasjement for bærekraftig mat, ga disse en stor arena for å vise seg frem uten kostnad. Alle på Nobels Fredssenter er utrolig stolte over at vi gjennom vårt arbeid har bidratt til å sette WFPs viktige arbeid på agendaen.

Relevante nettsider

Tilbake